neuropsychologia kliniczna dziecka

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA DZIECKA

W ramach diagnozy neuropsychologicznej dziecka oferujemy:

  • Ocenę poziomu sprawności pamięci, uwagi, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, wykonawczych
  • Ocenę poziomu inteligencji
  • Ocenę rozwoju psychomotorycznego młodszych dzieci

Swoją ofertę kierujemy do:

  • dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. padaczka, guzy mózgu, wodogłowie, stan po urazach czaszkowo-mózgowych, torbiele pajęczynówki, mózgowe porażenie dziecięce)
  • dzieci z zaburzonym rozwojem mowy i specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)
  • dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, z problemami szkolnymi, dysleksją, dyskalkulią.
  • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z ADHD, ADD

Specjalizujemy się również w ocenie rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3.

REHABILITACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA DZIECKA

W ramach rehabilitacji neuropsychologicznej oferujemy:

  • specjalistyczny program do rehabilitacji poznawczej zaburzeń uwagi, pamięci, w tym pamięci operacyjnej oraz funkcji wykonawczych u dzieci

U coraz większej grupy dzieci we wczesnym wieku szkolnym obserwowane są tzw. parcjalne deficyty rozwojowe. Oznacza to, że  tylko wybrane funkcje poznawcze są u nich obniżone na tle najczęściej przeciętnego poziomu inteligencji. Wśród tych wybiórczych trudności poznawczych najczęściej obserwowane są zaburzenia uwagi, pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych. Dzieci mają kłopot w skoncentrowaniu uwagi na dłużej na danym zadaniu poznawczym, szybko się rozpraszają, mają trudność w zaplanowaniu działania, nauki szkolnej. Te deficyty rzutują na sprawność innych zdolności intelektualnych, jak choćby zdolności matematyczne czy umiejętność  czytania ze zrozumieniem. Mówiąc kolokwialnie dzieci te nie potrafią się uczyć. Nasz program skierowany jest właśnie do tej grupy dzieci. Proponujemy cykl indywidualnych spotkań z dzieckiem, na którym wprowadzane są zadania ukierunkowane na rehabilitację deficytów poznawczych. Ponadto rodzice dziecka mają możliwość uzyskania porady na temat sposobów i metod wychowawczych.