Opiniowanie do komisji o stopniu niepełnosprawności

Neuroklinika oferuje przeprowadzenie specjalistycznych badań psychologicznych wymaganych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Według WHO osoba niepełnosprawna to osoba , której sprawność fizyczna, umysłowa, lub sensoryczna są długotrwale obniżone, co w związku z różnymi barierami znacznie ogranicza jej efektywne uczestniczenie w życiu społecznym na równi z innymi osobami.
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Podstawą prawną do orzekania o niepełnosprawności jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z w.w. ustawą niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.
Ubieganie się o orzeczenie o niepełnosprawności może wynikać z różnych powodów. Może być związane z występowaniem procesu otępiennego w przebiegu różnych chorób (np. w przebiegu choroby Alzheimera), przebytym urazem czaszkowo mózgowym, czy udarem, w wyniku którego doszło do pogorszenia funkcjonowania poznawczego.
Powodami ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności mogą być także inne trudności natury psychicznej jak zaburzenia osobowości, psychotyczne, autyzm.
Jakie korzyści wiążą się z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności?
• możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia  (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej) oraz  prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy, pracy indywidualnej
• możliwość uczestniczenia w szkoleniach (w tym: specjalistycznych)
• dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie 
• ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonamentu)
• usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
• uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.
Psychologowie stosują metody pozwalające zdiagnozować nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychicznym. Należy do nich wywiad i szereg testów psychologicznych oceniających funkcjonowanie w następujących sferach: poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Przebieg badania psychologicznego i wykorzystane metody zależą od powodów wystąpienia o przyznanie statusu osoby niepełnosprawnej.
W Neuroklinice badanie trwa zazwyczaj około 2h i odbywa się w trakcie dwóch spotkań. Każde badanie poprzedza wywiad psychologiczny. Następnie, w zależności od wskazań zostaną przeprowadzone:
• Testy inteligencji, np. Test Inteligencji WAIS, Test Matryc Ravena
• Testy osobowości, np. Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
• Testy neuropsychologiczne, np. ACE-III, Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
• Skale oceny nastroju, np. Skala Depresji Becka
Na podstawie uzyskanych wyników psycholog przygotowuje pisemną opinię psychologiczną, którą należy załączyć do wniosku składanego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.