Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA

 W naszym centrum oferujemy pomoc psychoterapeutyczną w przypadku: 

  • problemów emocjonalnych towarzyszących chorobom somatycznym, w tym neurologicznym
  • depresji i stanów obniżonego nastroju
  • zaburzeń lękowych i nerwic
  • zaburzeń psychosomatycznych
  • zaburzeń osobowości
  • kryzysów życiowych i traum

Pracujemy głównie w oparciu o dwa nurty psychoterapeutyczne: psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz psychodynamiczną. To pozwala dobrać indywidualnie oddziaływania psychoterapeutyczne do rodzaju problemu oraz osobowości pacjenta.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest oparta na ścisłej współpracy klienta i terapeuty. Jej celem jest wyleczenie lub złagodzenie aktualnie występujących objawów oraz nauczenie klienta jak w przyszłości samodzielnie radzić sobie z ewentualnymi nawrotami, stąd ogromna rola psychoedukacji w procesie terapeutycznym.

Jest to podejście, które ma na celu zmienić działanie dwóch zaburzonych sfer: myślenia (część poznawcza) i zachowania (część behawioralna). Zmiany tej dokonuje się poprzez modyfikację utrwalonego wcześniej wzorca myślenia. To sam klient decyduje o tym, co chciałby zmienić, co najbardziej utrudnia mu codzienne życie. Terapeuta umożliwia to poprzez wprowadzanie szeregu ustrukturalizowanych technik, które mogą być stosowane podczas terapii, jak i samodzielnie przez klienta w domu.

Podejście to jest szczególnie pomocne w leczeniu: depresji i innych zaburzeń nastroju, różnego rodzaju fobii, napadów paniki, lęku społecznego, lęku o zdrowie, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń odżywiania. Stanowi również dobre wsparcie w leczeniu zaburzeń osobowości.

Podejście poznawczo-behawioralne często jest stosowane jako samodzielna forma terapii, dopuszcza jednak wprowadzenie farmakoterapii jako czynnika wspomagającego powrót do zdrowia.

Psychoterapia psychodynamiczna:

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na analizie relacji terapeutycznej czyli więzi pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Terapeuta analizuje stan  psychiczny, emocjonalny i osobowość  pacjenta, uwzględniając informacje wnoszone podczas sesji ale także dane autobiograficzne i charakter relacji terapeutycznej. W procesie psychoterapii w tym nurcie szczególnie istotna jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia pacjenta  oczekiwań, postaw, uczuć, jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.